KAYSERİ MODEL FABRİKA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sürekli İyileştirme Ödülleri Başvuru Formu

Sürekli İyileştirme Ödülleri Başvuru Formu

 

 

Formu İndirmek İçin Tıkla : Başvuru Formu

 

 Bölüm A:      KURULUŞ BİLGİLERİ

Kuruluşun Adı ve Ünvanı

 

Kuruluşun En Yetkili Kişisinin Adı ve Soyadı

 

Ünvanı

 

Kuruluşun Adresi

 

Vergi Dairesi Vergi No

 

Telefon No

 

E-Posta

 

 

Ödül Sürecinde Temas Kurulacak Kişinin Adı ve Soyadı

 

Ünvanı

 

E-Posta

 

GSM No

 

 Bölüm B:      GENEL BİLGİLER

Kuruluşun Yapısı

Büyük Ölçekli

Orta Ölçek

(Çalışan sayısı 50 – 250)

Küçük Ölçek

(Çalışan sayısı 50’den az)

Kâr Amaçlı Kuruluş

 

 

 

Kâr Amacı Olmayan Kuruluş

 

 

 

  Sektör; Kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği sektörü ve varsa alt sektörü belirtiniz.  

Sektörün Tanımı

 

Kuruluşun Bağlı Olduğu Kurumun Bilgileri; varsa, kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık, Genel Müdürlük, Holding veya Şirketler Grubu vb.  

Kurumun Adı

 

Kuruluşa Ait Genel Bilgiler; Lütfen yaklaşık 250 kelime ile ana faaliyet alanınızı, ürün / hizmet konunuza ilişkin bilgilerinizi açıklayınız. 

Ana Faaliyet Alanı

 

Ürün ve Hizmetlerin Konusu

 

 

 

Son Başvuru ile İlgili Bilgiler

Son Başvuru Yılı

 

Alınan Ödül / Puan / Belge 

 

Lütfen başvuru yapma nedenlerinizi açıklayın:

 

 

Lütfen beklentilerinizi açıklayın:

 

 

 

 Bölüm C:     BAŞVURU FORMU

 

İŞLETME LOGOSU

 

Projenin Adı 

(…)

Proje Lideri 

(Ad Soyad, Görev)

Ekip Üyeleri 

(Ad Soyad, Görev)

(Ad Soyad, Görev)

(Ad Soyad, Görev)

 

GENEL BİLGİLENDİRME

 

Lütfen kriterlere ilişkin cevaplarınızı aşağıdaki hususlara uyacak şekilde belirtiniz.

  • Doküman pdf dosya formatında elektronik ortamda teslim edilecektir. 
  • Word ortamında formu doldururken kullanılacak yazı karakteri “calibri” ve puntosu“11” olacaktır.
  • Bu başvuru formunun (kullanacağınız olası grafik, tablo, foto vb. dahil kapak sayfasından son sayfasına kadar) tamamının 18 sayfayı geçmemesine lütfen dikkat ediniz.

1.     İŞLETME TANITIMI

Lütfen işletme hakkında genel bilgiler paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.     PROJE RAPORU

 

2.1.  PROBLEMİN / PROJENİN TANIMLANMASI

(12 Puan)

 

2.1.1.Problemin tanımlanması (4 puan)

Projenin/problemin ne olduğunu açıklayıcı şekilde tanımlayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.1.2.Problemin belirlenmesine ilişkin yöntem/yaklaşım (4 puan)

Problemi belirlerken nasıl bir yapısal yaklaşım izlediğinizi lütfen belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.1.3.Belirtilen konunun işletme için neden problem olduğunun açıklanması (4 puan)

Özellikle iş süreçleri açısında problemin büyüklüğü hakkında fikir verecek şekilde söz konusu 

problem işletme için neden önem arz etmektedir lütfen belirtiniz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.  TAKIM OLUŞTURMA

 (8 Puan)

2.2.1.Takım üyelerinin belirlenme yöntemi (2 puan)

Projenin hayata geçirilmesi için bir takım oluşturuldu ise kimlerden ve nasıl oluşturulduğunu lütfen belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.2.Takım üyelerinin eğitimi (2 puan)

Takım üyeleri, sürekli iyileştirme kültürü adına eğitimler almış ise hangi alanlarda ne tür eğitimler verildiğini lütfen belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            

2.2.3.Proje toplantıları ve düzenlenme sıklığı (2 puan)

Projenin hayata geçmesi için toplantılar düzenlenmiş ise yöntemi, içeriği, sıklığı, katılımcılar gibi hususlarda lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.4.Takım üyelerinin çalışmalara katılımı (2 puan)

Takım üyelerinin ne sıklıkla toplantılara katılım gösterdiği, kimlerin hangi görevleri üstlendiği hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3.  HEDEF BELİRLEME

(14 Puan)

2.3.1.Hedefin varlığı ve SMART olması (6 puan)

Projenin hedef(ler)inin ne(ler) olduğu hakkında SMART hedef kriterlerini de dikkate alarak lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3.2.Hedef belirleme yönteminin yapısallığı (8 puan)

Hedef belirlenirken nelere dikkat edildiği ve hedef belirleme kriterlerinin neler olduğu hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4.  ACİL EYLEM PLANLAMA

(6 Puan) 

(Problem acil eylem almayı gerektiren bir yapıda değilse bu kriter kapsam dışı olarak değerlendirilecektir. Bu durumda aday işletme bu madde için cevap kısmına “kapsam dışı” ibaresi yazabilir. Ancak problem acil aksiyon almayı gerektiren bir yapıda olmasına rağmen aday işletme bu kriteri kapsam dışı olarak belirtmiş ise bu kriterden puan alamayacaktır.)

2.4.1.Probleme ilişkin riskin büyüklüğüne göre acil eylem ihtiyacının tespiti (3 puan)

Problemin doğuracağı riskin büyüklüğüne ilişkin lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4.2.Problemin yayılmasını önleyici acil eylem planının varlığı ve uygulanması (3 puan)

Problemin yayılmasını önlemek için ne tür faaliyetler yürütüldüğüne ilişkin lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.5.  PROBLEMİN KÖK NEDENİNE İNME KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI            

(14 Puan)

2.5.1.Problemin kök nedeninin açık şekilde tanımlanması (4 puan)

Problemin kök nedeninin ne olduğu ve bunun nasıl tespit edildiğine ilişkin lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.5.2.Problemi çözme ya da bir iyileştirme projesi için tekniklerinin uygun, yerinde ve doğru bir 

şekilde kullanılması (5 puan)

Problemi tekrarlanmayacak şekilde ortadan kaldırmak için ya da iyileştirme faaliyetini hayata geçirmek içi ne tür yapısal yöntemler kullanıldığına dair lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            

2.5.3. Düzeltici faaliyet planının varlığı ve çalışmaların test edilmesine zaman ayrılması (3 puan)

           Projenin hayata geçirilmesi için planlanmış ve uygulanmış bir faaliyet planı ve bu plan içinde

           düzeltici faaliyetlerin hayata geçirilmesinden önce test aşaması var ise lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….         

2.5.4.Projenin tamamlanma süresi / projenin güncelliği (2 puan)

           Projenin ne zaman başlayıp ne zaman tamamladığını lütfen belirtiniz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6.  ELDE EDİLEN SONUÇLAR

(16Puan)

2.6.1. Hedeflenen sonuca ulaşma durumu (4 puan)

Hedeflenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında, sonuç ile hedef(ler) arasında fark var ise bunların nedenleri hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6.2. Sonuçların kuruma kattığı değer (4 puan)

Elde edilen sonuçların işletme için önemi ve stratejilere katkısı hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6.3. Projenin özgünlüğü (4 puan)

Projenin daha önce sorun olarak görülen bir hususa ilişkin özgün bir çözüm sunduğunu düşünüyorsanız; benzer projeler geliştirilmesine ilham vermiş ise; İSG, çevre, ergonomi gibi farklı alanlara katkı sağladığını düşünüyorsanız lütfen gerekçeleri hakkında bilgi paylaşınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6.4. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne hizmet ediyor olması (4 puan)

            Proje sonunda elde edilen çıktılar Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri’ne hizmet    

            ediyorsa gerekçeleri ile birlikte lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.7.  STANDARTLAŞTIRMA VE YAYGINLAŞTIRMA

(14 Puan)

     Yeni duruma ilişkin standardizasyonunun sağlanması ve yaygınlaşması konusunda yapılan 

     çalışmalar 

    İyileşme/gelişme sonrası elde edilen çıktıların sürekliliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar 

    (dokümantasyon, eğitim vb.) hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.8.  YÖNETİMİN DESTEĞİ

(16 Puan)

2.8.1. Kuruluşta yapılan sürekli iyileşme projelerine ilişkin yapısallık (6 puan)

İşletmenizde sürekli iyileştirme kültürünün yapısallığı ve yayılımı için hayata geçirilen çalışmalar hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.8.2. Bireysel öneri sistemi ve/veya performans değerlendirme sistematiğinin varlığı ve derinliği  

   (5 puan)

İşletmenizde yapısal bir öneri sistemi ve/veya performans değerlendirme sistematiği var ise lütfen hakkında bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            

2.8.3. Tanıma takdir sisteminin varlığı ve derinliği (5 puan)

İşletmenizde bir tanıma/takdir sistemi var ise ne zamandan beri işletildiği, nasıl bir sistematikle işletildiği hakkında lütfen bilgi paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

2.9.  KOBİ DESTEK PUANI

(5 Puan)

            

    (Bu kriter adaylar arasından sadece KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’ler tarafından    

             doldurulacaktır.)

2.9.1. Kalite Yönetim Sistem(ler)inin Varlığı (2 puan)

İşletmenizde uygulanan Kalite Yönetim Sitemleri (ISO 9001, ISO 14001, AQAP vb. ) var ise lütfen paylaşınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.9.2. KOBİ'ler için Yönetimin Desteği Ek Puanı (3 puan)

Aday işletmenin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması durumunda 2.8 nolu Yönetimin Desteği Maddesi de dikkate alınarak proje bu kriterden puan alacaktır.